Według oceny oraz możliwości prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej w środowisku należy skupić się przede wszystkim na następujących celach, które stanowią autonomiczną misję Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury:

 1. Utrzymanie oraz rozwijanie imprez promujących kulturę, i wybitne przedsięwzięcia artystyczne w Międzyrzeczu oraz regionie.
 2. Ochronę twórczości artystycznej i środowisk twórczych a zarazem ochronę społecznego ruchu kulturalnego i tożsamości regionalnej.
 3. Zagwarantowanie rozwoju czytelnictwa i biblioteki oświatowej.
 4. Realizacja współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury.

WIZJA

Wizja rozwoju Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury zakłada umocnienie pozycji instytucji, jako wiodącego centrum kulturalnego regionu działającego na rzecz zachowania, upowszechniania i promocji kultury. Dlatego też należy doposażyć Ośrodek Kultury w niezbędne urządzenia i sprzęt techniczny, pozwalający na pełną realizację zamierzonych zadań.

Wizja ta stanie się szansą dla rozwoju kultury. Nasze działania pozwolą dołączyć MOK do grupy wiodących instytucji kulturalnych, pozwalających na rozwój regionu, promocji jego walorów kulturalnych, historycznych i turystycznych w myśl przyjętej dewizy „Tożsamość miejsca - szansą regionu”. Ambicją Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury powinna być troska o animację i rozwój aktywności twórczej, jej upowszechnianie i promocję oraz dbałość o zachowanie wartości wielokulturowych liczących się w województwie, co pozwoli w sposób bardziej kreatywny zaspokoić potrzeby kulturalne społeczeństwa naszej gminy.

CELE OPERACYJNE

Cele operacyjne Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury powinny być uzupełnieniem domeny działania i określać następujące zadania, jakie chce osiągnąć MOK, jako wiodące centrum kulturalne regionu.

 1. Systematyczne kształtowanie imprez wiodących o wysokim poziomie artystycznym, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom odbiorców kultury.
 2. Nawiązanie współpracy międzynarodowej, w celu wspólnej realizacji projektów kulturalnych.
 3. Udoskonalanie oferty programowej MOK i otwarcie się na nowe inicjatywy i trendy kulturowe z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć w oparciu o diagnozę potrzeb kulturalnych i specyfikę regionu.
 4. Systematyczna organizacja różnorodnych form szkoleniowych dla pracowników kultury, organizatorów i animatorów życia kulturalnego.
 5. Systematyczne doposażenie pomieszczeń ośrodka w niezbędny sprzęt pozwalający na pełną realizację zamierzeń programowych MOK.
 6. Wykreowanie wizerunku MOK, jako wiodącego centrum kultury w regionie za pośrednictwem systemu internetowego, regionalnych środków masowego przekazu i innych działań promocyjnych.
 7. Stała troska o rozwój kadry merytorycznej Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury celem pełnej realizacji zadań statutowych i misji.
 8. Promowanie specyfiki kulturalnej regionu, jego ochrona, dokumentowanie i upowszechnianie poprzez stworzenie archiwum fotograficznego, filmowego i ich udostępnianie poprzez system internetowy.
 9. Udzielanie niezbędnej pomocy bibliotece, jako głównej publicznej bibliotece Gminy Międzyrzecz, która służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Gminy w upowszechnianiu wiedzy i nauki. Wspomaganie w rozwijaniu jej podstawowych zadań:
  • Gromadzenia, opracowywania i przechowywania materiałów bibliotecznych w tym materiałów dotyczących własnego regionu.
  • Udostępniania zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenia wypożyczeń międzybibliotecznych.
  • Prowadzenia działalności informacyjnej oraz popularyzacji książek i czytelnictwa.
  • Opracowywania i prowadzenia form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy.
  • Współdziałania z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej

CELE FINANSOWE

 1. Pozyskiwanie funduszy krajowych i zagranicznych w tym ze środków Unii Europejskiej na realizację:
  • projektów kulturalnych realizowanych przez MOK,
  • modernizacji obiektu MOK,
  • zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zamierzeń programowych o charakterze regionalnym oraz międzynarodowym,
  • promocji specyfiki kulturowej regionu.
 2. Wypracowanie większych dochodów własnych poprzez rozszerzenie działalności usługowo-gospodarczej z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.
 3. Pozyskiwanie sponsorów wspierających niekomercyjne przedsięwzięcia kulturalne.
 4. Negocjowanie wysokości dotacji z organem założycielskim MOK na zabezpieczanie atrakcyjniejszych płac i realizację zadań statutowych.

OCZEKIWANE REZULTATY

 1. Zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury, w tym także realizacja dużych, prestiżowych imprez, uzasadniających funkcję MOK, jako wiodącego centrum kultury w regionie.
 2. Poprawa wyposażenia w nowoczesny sprzęt do realizacji projektów kulturalnych.
 3. Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych w oparciu o nawiązaną współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi, pozwalającą na promocję regionu w kraju i zagranicą.
 4. Wykształcenie profesjonalnie przygotowanej kadry do pracy animacyjnej i instruktorskiej.

PLAN DZIAŁANIA MOK NA LATA 2016 – 2020

I Projekty strategiczne

 1. Upowszechnianie twórczości artystycznej i edukacja kulturalna:
  • oferta dla różnych grup wiekowych poprzez poszczególne dziedziny sztuki,
  • organizacja wydarzeń artystycznych o charakterze ponadregionalnym, międzynarodowym i wojewódzkim z poszczególnych dziedzin sztuki,
  • organizacja wystaw plastycznych i fotograficznych,
  • organizacja konkursów, przeglądów, festiwali, spotkań artystycznych, imprez i prezentacji,
  • wypracowanie nowych projektów kulturalnych.
 2. Kształcenie i doskonalenie kadr:
  • organizacja warsztatów artystycznych,
  • organizacja i udział w szkoleniach, kursach, seminariach.
 3. Promocja Międzyrzecza w myśl dewizy „Tożsamość miejsca – szansą regionu” w zakresie:
  • inicjatyw lokalnych,
  • bogactwa wielokulturowego regionu,
  • twórczości amatorskiej i profesjonalnej,
  • walorów historycznych, turystycznych, przyrodniczych i kulinarnych.
 4. Ochrona dziedzictwa kulturowego:
  • dokumentacja unikatowych zjawisk kultury regionu,
  • zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego,
  • prezentacja dorobku artystycznego zespołów tradycyjnych i działających w oparciu o folklor regionu.
 5. Wspieranie inicjatyw lokalnych:
  • upowszechnianie kultury „małych ojczyzn” we współpracy z samorządem lokalnym,
  • współorganizacja imprez kulturalnych,
  • animacja środowisk lokalnych,
  • ukazanie bogactwa lokalnych tradycji w oparciu o źródła i ich dokumentacja.
 6. Podpisanie umów z partnerami krajowymi i międzynarodowymi.

II. Projekty regulacyjne

 1. Nowelizacja statutu MOK.
 2. Zmiana regulaminu organizacyjnego MOK oraz struktury organizacyjnej uwzględniającej powołanie nowych działów.
 3. Diagnoza zapotrzebowań na usługi kulturalne świadczone przez MOK.

III. Projekty pomocnicze

 1. Pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na projekty kulturalne MOK.
 2. Modernizacja i doposażenie w sprzęt do realizacji zamierzeń programowych.
 3. Rozbudowa i wdrażanie systemu internetowej bazy danych o ośrodku Kultury


                       (-)
                 DYREKTOR
    Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury